ORDFORRÅD

https://ordnet.dk

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

A
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
advarselstavle warning sign senyal d'advertència
afgang departure sortida
at aflevere to deliver lliurar (infinitiu)
afrejse departure sortida
al, alle all tot, tots
alfabet alphabet alfabet
anden other, second altre, segon
andet other altre
andre others altres
anførselstegn quotation marks cometes
ankomst arrival arribada
ankomsttid arrival time temps d'arribada
antal number nombre
apostrof apostrophe apòstrof
apotek drugstore, pharmacy farmàcia
at arbejde to work treballar (infinitiu)
asterisk asterisk asterisc
atten eighteen divuit
avis newspaper diari
azurblå azure atzur
ældre elder ancians
B
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
banegård railway station estació de ferrocarril
at barbere to shave afaitar (infinitiu)
begravelse funeral, burial funeral, enterrament
at begynde to begin començar (infinitiu)
begyndelse beginning començament
at behandle to treat tractar
beige beige beix
benzin petrol, gasoline benzina
at bestille to order demanar (infinitiu)
at besøge to visit visitar (infinitiu)
at betale to pay pagar (infinitiu)
at betyde to mean significar (infinitiu)
bevægelse movement moviment
bibliotek library biblioteca
bil car cotxe
billet ticket bitllet
billetautomat ticket machine màquina de bitllets
billetkontor ticket office despatx de bitllets
bindestreg hyphen guionet
biograf cinema cinema
blad magazine, leaf revista, fulla
at blive to be, to become, to stay ésser, esdevenir, restar (infinitiu)
blomst flower flor
blomsterhandel flower shop floristeria
at blæse to blow, to flow bufar, esclatar, fluir (infinitiu)
blå blue blau
at bo to reside residir (infinitiu)
bogstav letter lletra
bom barrier barrera
bredde width amplada
brev letter carta
at bruge to use usar (infinitiu)
brun brown marró
bryllup wedding casament
bus bus autobús
busstoppested busstop parada d'autobús
by city ciutat
byråd city hall ajuntament
bøde fine, ticket multa
børnehave kindergarten llar d'infants
C
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
chartreuse chartreuse chartreuse
chauffør driver xofer
citationstegn quotation marks cometes
cyan cyan cian
cykel bicycle bicicleta
cykelsti bicycle path camins per bicicleta
at cykle to ride a bicycle muntar en bicicleta (infinitiu)
D
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
at danse to dance dansar (infinitiu)
del part part
at dele to share compartir (infinitiu)
at drikke to drink beure (infinitiu)
at dyrke to cultivate, to grow conrear, ocupar-se (infinitiu)
døgn day dia, 24 hores
dåb baptsim bateig
E
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
elleve eleven onze
ellevte eleventh onzè
at elske to love estimar (infinitiu)
en/et one u/un
enhed unit unitat
F
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
farve colour color
fem five cinc
femte fifth cinquè
femten fifteen quize
femtende fifteenth quinzè
at finde to find trobar (infinitiu)
fire four quatre
firs eighty vuitanta
fjerde forth quart
fjorten fourteen catorze
fjortende fourteenth catorzè
flere more, several uns quants
fly plane avió
at flytte to move mudar (infinitiu)
fodbold football futbol
fodgængerfelt pedestrian crossing pas de vianants
går forbi go by passar pel costat
forbudstavle prohibition sign senyal de prohibició
at forklare to explain explicar (infinitiu)
forkortelse abbreviation abreviació
fornøjelse pleasure gaudi
forretning business negoci
forsikring insurance assegurança
forskellig different diferent
forslag suggestion proposta
at forstå to understand entendre (infinitiu)
fuld stop - stop sign senyal d'estop
fyrre forty quaranta
færdig done acabat
færdselsregel traffic rule norma de circulació
færge ferry transbordador
fødselsdag birthday aniversari de naixement
første first primer
at få to get, to receive aconseguir, rebre (infinitiu)
G
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
at gide to bother molestar (infinitiu)
at give to give donar (infinitiu)
at glæde to rejoice alegrar (infinitiu)
grøn green verd
grå grey gris
gudstjeneste church service servei religiós
gul yellow groc
at gøre to do fer (infinitiu)
at gå to go anar (infinitiu)
gåseøjne quotation marks cometes
H
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
halvfems ninety noranta
halvfjerds seventy setanta
halvtreds fifty cinquanta
hastighedsbegrænsning speed limit límit de velocitat
at have to have tenir (infinitiu)
havn port, harbor port
at hedde to name anomenar (infinitiu)
hele whole tot
går hen go towards dirigir-se
at hente to pick up recollir (infinitiu)
at hilse to greet saludar (infinitiu)
hinanden each other mútuament
at hjælpe to help ajudar (infinitiu)
hos with, about amb
hundrede hundred cent
hurtig fast ràpid
hvad what què
hvem who qui
hvid white blanc
hvilke which quin
hvilken which quin
hvilket which quin
hvis whose de qui
hvor where on
hvordan how com
hvorfor why per què
hvorfra where from des d'on
hvorhen where to cap a on
hvorledes how com
hvornår when quan
hvorpå whereupon a partir d'on
hvortil to which a la qual cosa
at hygge to enjoy gaudir (infinitiu)
hyggelig pleasant agradable
at hænge to hang penjar (infinitiu)
hæk hedge tanca, protecció
at hæve to withdraw treure (infinitiu)
højde height alçada
højre right dreta
højresving right turn gir a la dreta
højresving forbudt - right turns prohibited - gir a la dreta prohibit
at høre to hear escoltar (infinitiu)
I
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
idrætsklub sports club club esportiu
går igennem pass through passar entremig
går ind enter entrar
indholdsfortegnelse index índex
indkørsel driveway entrada de vehicles
indkørsel forbudt - no entry - entrada prohibida
indkørsel forbudt for lastbiler - no entry for trucks - entrada prohibida per camions
at interessere to interest interessar (infinitiu)
at invitere to invite convidar (infinitiu)
J
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
jernbane railway ferrocarril
jernbaneoverkørsel med bomme - level crossing with barriers - pas a nivell amb barrera
K
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
ked sad trist
at kende to know saber (infinitiu)
at kigge to look mirar (infinitiu)
kirke church església
at klare to manage gestionar (infinitiu)
knallert moped ciclomotor
kolon colon dos punts
komma comma coma
at komme to come venir (infinitiu)
konfirmation confirmation confirmació
at koste to cost costar (infinitiu)
kraftig strong fort
krikand teal verd blavós
at kunne can poder (infinitiu)
at købe to buy comprar (infinitiu)
at køre to drive conduir (infinitiu)
kørekort driving licence carnet de conduir
køretøj vehicle vehicle
kørsel i begge retninger forbudt - driving in both directions prohibited - circulació prohibida
kørselsretning direction sentit de la marxa
L
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
landevej country road carretera
at larme to make noise esvalotar (infinitiu)
lastbil lorry camió
at lave to make fer (infinitiu)
at lege to play jugar (infinitiu)
let light, easy lleuger, fàcil
at leve to live viure (infinitiu)
ligeud straight recte
at ligge to lie restar (infinitiu)
lighedstegn equals sign signe igual
lilla purple porpra
lufthavn airport aeroport
at lukke to close tancar (infinitiu)
at lyde to sound sonar (infinitiu)
lyserød pink rosa
lyssignal semaphore semàfor
at lytte to listen escoltar (infinitiu)
længde length llargada
at lære to learn, to teach aprendre, ensenyar (infinitiu)
at læse to read, to study llegir, estudiar (infinitiu)
at løbe to run córrer (infinitiu)
M
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
magenta - magenta magenta
mangen many molts
mangt a lot molts
mange many molts
max vognbredde - max carriage width - amplada màxima
max vognhøjde - max carriage height - alçada màxima
max vognlængde - max wagon length - longitud màxima
medicin medicine medicina
mellem between, among entre
metro metro metro
milliard billion mil milions
million million milió
modersmål mother tongue llengua materna
motorcykel motorcycle motocicleta
motorvej motorway autopista
mængdetal figure xifra
at møde to meet, to encounter reunir-se, trobar-se (infinitiu)
at måtte must haver (infinitiu)
N
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
nabo neighbour veí
nationalitet nationality nacionalitat
går ned go down baixar
ni nine nou
niende ninth novè
nitten nineteen dinou
nogen anyone algun
noget something alguna cosa
nogle some alguns
nul zero zero
nummer number número
at nyde to enjoy gaudir (infinitiu)
at nå to reach arribar (infinitiu)
når when quan
O
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
offentlig public public
ofte often, frequently sovint
også too també
omkringliggende surrounding voltant de
område territory, area territori, àrea
går op go up pujar
orange orange taronja
ord word paraula
ordbog dictionary diccionari
ordenstal ordinal ordinal
ordforråd vocabulary vocabulari
otte eight vuit
ottende eighth vuitè
overhaling overtaking avançament
overhaling forbudt - No overtaking - avançament prohibit
overhaling med lastbil forbudt - overtaking by truck prohibited - avançament prohibit per camions
P
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
pakke package paquet
parentes parentheses, round brackets parèntesi
parkering forbudt - no parking - prohibit aparcar
at passe to look after, to suit ocupar-se, encaixar (infinitiu)
penge money diner
at planlægge to plan planejar (infinitiu)
plante plant planta
plejehjem nursing home asil d'ancians
posthus post office oficina de correus
at prøve to try provar (infinitiu)
punktum period, dot punt
påbudstavle notice board avís
påbudt kørselsretning - prescribed direction of travel - direcció obligatòria
påbudt kørselsretning i rundkørsel - prescribed direction of travel in a roundabout - direcció obligatòria en rotonda
påbudt kørselsretning ligeud eller højre - mandated direction of travel straight ahead or right - direcció obligatòria endavant o dreta
pålæg topping cobertura
Q
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
R
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
rav amber ambre
at regne to rain ploure (infinitiu)
at rejse to travel viatjar (infinitiu)
rejsekort travel card targeta de viatge
at ringe to call trucar (infinitiu)
rose rose rosa
rundkørsel roundabout rotonda
rundt round, around, about rodó, al voltant
rutebil coach autocar
at rydde op to tidy up, to clean up endreçar, netejar (infinitiu)
at ryge to smoke fumar (infinitiu)
rød red vermell
rådhus town hall ajuntament
S
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sammenfletning interweaving - Reducció a un carril
at savne to miss enyorar (infinitiu)
scooter scooter Escúter
at se to see veure (infinitiu)
seks six sis
seksten sixteen setze
selskab company empresa
semikolon semi-colon punt i coma
at sende to send enviar (infinitiu)
at sidde to sit seure (infinitiu)
at sige to say dir (infinitiu)
sjette sixth sisè
skib ship vaixell
at skifte to change canviar (infinitiu)
at skinne to shine lluir (infinitiu)
sko shoe sabata
skole school escola
at skrive to write escriure (infinitiu)
skråstreg slash barra obliqua
at skulle should haver (infinitiu)
at skynde to hurry afanyar-se (infinitiu)
at skændes to argue discutir (infinitiu)
slank slender esvelt
at slappe af to relax relaxar-se (infinitiu)
at slukke to extinguish extingir (infinitiu)
slut end fi
at smage to taste tastar (infinitiu)
snabel-a at sign arrova
at snakke to talk parlar (infinitiu)
at sne to snow nevar (infinitiu)
sort black negre
at sove to sleep dormir (infinitiu)
at spille to play jugar (infinitiu)
at spise to eat menjar (infinitiu)
at spørge - to ask preguntar (infinitiu)
spørgsmål question pregunta
spørgsmålstegn question mark signe d'interrogació
at standse to halt aturar (infinitiu)
standsning stop estop
standsning forbudt - stopping prohibited - aturada prohibida
at starte to begin començar (infinitiu)
s-tog - s-train tren-S
at stoppe to stop aturar (infinitiu)
stor big gran
stueetage the ground floor planta baixa
stykke piece tros
størstedelen majority majoria
at stå to stand plantar-se (infinitiu)
sulten hungry afamat
sund healthy saludable
at svare to answer contestar (infinitiu)
at svømme to swim nedar (infinitiu)
sygehus hospital hospital
at synes to think pensar (infinitiu)
sytten seventeen disset
syv seven set
syvende seventh setè
at sælge to sell vendre (infinitiu)
særlig special, particular especial, particular
at sætte to put, to place posar (infinitiu)
at søge to search cercar (infinitiu)
T
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
at tabe to lose perdre (infinitiu)
at tage to take agafar (infinitiu)
at tale to speak parlar (infinitiu)
tand tooth dent
tandlæge dentist dentista
tankestreg dash guió
tankstation gas station benzinera
taxa taxi,cab taxi
tegnsætning punctuation puntuació
ti ten deu
tiende tenth desè
tier ten desena
at tjekke to check comprovar (infinitiu)
to two dos
tog train tren
togstation train station estació de tren
tolv twelve dotze
tolvte twelfth dotzè
transportmiddel mean of transport mitjà de transport
trappe staircase escales
tre three tres
tredive thirty trenta
tredje third tercer
tres sixty seixanta
tretten thirteen tretze
trettende thirteenth tretzè
at tro to believe creure (infinitiu)
at træne to train entrenar (infinitiu)
tusind thousand mil
tyk thick espés
tyve twenty vint
tyvende twentieth vintè
at tænde to turn on, to light encendre (infinitiu)
tænder teeth dents
at tænke to think pensar (infinitiu)
tøj clothes roba
U
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
uanset regardless malgrat
ubetinget vigepligt yield cediu el pas
går ud exit sortir
udeladelsesprikker ellipsis punts suspensius
uden without, unless sense, tret que
uden for outside fora
uden om round al voltant
uden på on, over per sobre
udråbstegn exclamation mark signe d'exclamació
udsagnsord verb verb
underscore underscore subratllat
V
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
at vare to last, to continue durar, continuar (infinitiu)
at vaske to wash rentar (infinitiu)
vejarbejde roadwork carretera en obres
at veje to weigh pesar (infinitiu)
vejskilt road sign senyal de circulació
ven friend amic
vending turn gir
vending forbudt - u-turn prohibited - canvi de direcció prohibit
venstre - left esquerre
venstresving left turn gir a l'esquerra
venstresving forbudt - left turns prohibited - gir a l'esquerra prohibit
at vente to wait esperar (infinitiu)
vermilion - vermilion vermelló
at ville will - (infinitiu)
violet violet violat
vogn wagon vagó
går væk go away allunyar-se
at vække to wake up, to arise llevar-se (infinitiu)
at være to be ser (infinitiu)
at vågne to wake up despertar (infinitiu)
W
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
X
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
Y
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
Z
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
Æ
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
Ø
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
at ønske - to wish, to desire desitjar (infinitiu)
at øve to practice practicar (infinitiu)
Å
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
at åbne to open obrir (infinitiu)Indeks